E-learning

Wij zijn zeer verheugd dat wij als eerste gastouderbureau van Nederland, de samenwerking met het KNGO zijn aangegaan, betreffende de e-learning.

De leermodules van KinderWijs TV zijn uniek door de afwisseling van theorie, opdrachten en video’s. Op deze manier wordt theorie levendig gemaakt. Door het passende beeldmateriaal en de praktische opdrachten krijg je spelenderwijs zicht op hoe de theorie eruit kan zien in praktijksituaties die je dagelijks tegenkomt. Je rond de module af met een online examen en ontvangt een certificaat. Je ontvangt van ons een factuur en de kosten zijn aftrekbaar. Je bent ongeveer twee uur bezig met een module. Normaliter kost een module € 29,95 maar via Gastouderland krijg je 50% korting en betaal je slechts € 15,00 per module.

Je kunt de volgende modules volgen:

Structureren en grenzen stellen

Door structuur te bieden aan kinderen, bied je een herkenbaar en vertrouwd (dag)ritme. Wanneer kinderen weten wat gaat gebeuren, biedt dat veiligheid. En veiligheid is een voorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontwikkeling. Voor een goede structuur zijn regels en afspraken nodig over hoe je met elkaar omgaat binnen dat vertrouwde ritme. Het bewaken van die regels en afspraken (de grenzen) voor een goede structuur is dus een belangrijke taak voor professionals. Maar hoe ziet structureren en grenzen stellen eruit? En wat doe je en wat zeg je dan?

In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Sensitieve responsiviteit

Sensitief zijn betekent dat je de gevoelens en behoeften van kinderen herkent en opmerkt. Sensitief zijn is een basishouding van pedagogisch medewerkers. Dan denk je misschien: “ik ben erg sensitief, want ik zie echt heel veel gevoelens en behoeften van de kinderen”. Maar is dat echt zo? Zie je alles? Merk je alle signalen op? Je weet niet wat je niet gezien hebt. Responsief zijn betekent dat je op een passende manier reageert. Maar hoe ziet een sensitief responsieve pedagogisch medewerker eruit? En wat doe je en wat zeg je dan? In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

 Respect voor autonomie

Respect voor Autonomie bij kinderen betekent dat je een kind ziet en erkent als uniek individu. Met een eigen mening, ideeën, voorkeuren en gebruiken. Respect hebben voor Autonomie is belangrijk voor het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn (ook wel de eigenheid genoemd) binnen de ontwikkeling van een kind. Je hebt Respect voor Autonomie door wat je doet, zegt en hoe je iets zegt. Maar hoe ziet een pedagogisch medewerker met Respect voor Autonomie eruit? En wat doe je en wat zeg je dan? In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Ontwikkelingsstimulering

Een professional stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kinderen. Om daar succesvol in te kunnen zijn moet je weten hoe en waarvan kinderen leren. Hoe hun brein zich ontwikkelt en hoe en wanneer je hun denkvermogen kunt activeren en prikkelen. Ontwikkelingsstimulering kan de hele dag door. Het gaat erom dat je oog hebt voor de kansen die voorbijkomen en je als professional weet hoe je daar betekenisvolle en taalrijke invulling aan kunt geven. Je kunt daar invulling aan geven door je eigen interactie, maar ook door de omgeving en inrichten, de groep of de activiteiten die je aanbiedt. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Begeleiden van interacties

De kinderopvang is de ideale plaats om andere kinderen te ontmoeten. Dat schept gelegenheid tot het aangaan van allerlei verschillende sociale relaties, het oefenen met deze sociale relaties en het delen van ervaringen en leren van elkaar. Denk aan het leren luisteren naar elkaar, spelen en delen, samenwerken en overleggen, voor jezelf opkomen, elkaar helpen, conflicten oplossen. Als professional heb je een rol in het positief verbinden van de kinderen, het begeleiden en stimuleren van dit sociale contact. Zowel positief contact, bijvoorbeeld hulpvaardig gedrag, als negatief contact, bijvoorbeeld bij botsingen en ruzie. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Praten en uitleggen

Door taal leren kinderen zichzelf en de wereld om hen heen begrijpen. Volwassenen hebben hierin een belangrijke rol. Door veel te praten en uit te leggen tijdens de dagelijkse bezigheden leren kinderen hoe taal gebruikt wordt en kunnen ze daar zelf mee oefenen. Ze krijgen woorden tot hun beschikking om hun eigen gevoelens, wensen en ervaringen te uitten. Taal als communicatiemiddel is ook belangrijk bij alle andere interactievaardigheden. Met taal stel je vragen, geef je kinderen de gelegenheid om ergens over na te denken, ondersteun je kinderen emotioneel, begeleid je de interactie tussen kinderen, bied je structuur en stel je grenzen. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Rouwverwerking bij kinderen  

De dood is een onvermijdelijke gebeurtenis die het leven van volwassenen en kinderen op z’n kop kan zetten. Het rouwproces dat daarbij hoort is iets waar je kinderen niet bij weg kunt houden. Het vraagt zelfs bijzondere aandacht. Kinderen kunnen hun gevoelens niet zo verwoorden als volwassenen dat kunnen. Daar hebben ze volwassenen hard bij nodig. Naast het verlies van een geliefde (persoon of dier) moeten kinderen ook nog leren begrijpen wat de dood inhoudt. Bijvoorbeeld: Je kunt de ene dag uitleggen dat oma dood is, waarna ze de volgende dag ook kunnen vragen wanneer oma weer komt. Hun besef van wat de dood inhoudt is nog niet compleet. Door leven en dood al van jongs af aan voorzichtig onder de aandacht te brengen, bereiden we ze hierop voor. Een module vol handvatten en tools om voorbereid te zijn op onvermijdelijke gebeurtenissen in het leven van volwassenen en kinderen

Meldcode module A

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven. De Meldcode helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling. 
De meldcode is per 1-1-2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis is nu bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Maar wanneer is er sprake van “acute en structurele onveiligheid?”. Om die vraag te kunnen beantwoorden is er een afwegingskader gemaakt speciaal voor de kinderopvang. Vanaf 1-1-2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode. Deze leermodule zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de veranderingen en verantwoordelijkheden in de Meldcode Kindermishandeling en maakt je scherp op jouw belangrijke taak als professional in de kinderopvang.

Je wordt doorverwezen naar de module op het e-learning platform van KNGO. De module op KinderWijs TV verdwijnt na 14 dagen, maar is langer beschikbaar op KNGO.

Meldcode module B

Als professional krijg je van tijd tot tijd te maken met het “niet-pluis-gevoel” over het welbevinden van een kind. Je hebt signalen opgevangen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar wat doe daarmee? Gaat het om kindermishandeling of is er een verklaring? Hoe begin je een gesprek met ouders? Kom je in aanraking met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan moet je allerlei weerstanden overwinnen om in actie te komen. Signalen zijn niet altijd even duidelijk. Kindermishandeling heeft specifieke kenmerken die van belang zijn voor het signaleren en bespreekbaar maken. Professionals moeten daarin geoefend worden of blijven om kindermishandeling terug te kunnen dringen. Niet voor niets zijn deze stappen opgenomen in de wettelijk verplichte vernieuwde Meldcode Kindermishandeling met afwegingskader die in 2019 is ingegaan. Na Module A bevat deze Update Meldcode Kindermishandeling Module B praktijkvoorbeelden om de handelingsbekwaamheid van professionals te versterken rond het signaleren, rapporteren en in gesprek gaan over zorgen.

Je wordt doorverwezen naar de module op het e-learning platform van KNGO. De module op KinderWijs TV verdwijnt na 14 dagen, maar is langer beschikbaar op KNGO.

De 5 babymodules

De scholing BabyWijs© is een IKK erkende babyscholing en heeft primair als doel beroepskrachten in de kinderopvang werkend met 0-jarigen optimaal uit te rusten met kennis en vaardigheden. Door deze kennis en vaardigheden kan de beroepskracht iedere baby individueel begeleiden, ondersteunen en stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Daarin vormt de beroepskracht een team met ouders en eventuele collega’s en leidinggevenden. BabyWijs© ondersteunt het werken in een team door te stimuleren tot een reflectieve houding rond het bestaande werken met baby’s. Een babymodule kost € 22,50 per stuk. Ook kun je ervoor kiezen om alle vijf de babymodules als een pakket te kopen. Voor een totaal pakket betaal je € 100,-. Na afronding van een module ontvang je een deelcertificaat. Wanneer je alle deelcertificaten hebt behaald, kun je er voor kiezen om het examen af te leggen. De kosten voor het eindexamen bedragen € 49,95.

BreinWijs

De hersenen van de mens, ook wel het brein genoemd is één van de belangrijkste en het ingewikkeldste orgaan in het menselijk lichaam. Het is de verkeerstoren die alle processen in het lichaam aanstuurt. Van motorische, zintuigelijke tot emotionele processen. Vanaf de geboorte bouwt een baby aan zijn brein. De eerste levensjaren zijn het belangrijkst voor het vormen van verbindingen tussen zenuwcellen in de hersenen. De invloed van negatieve en positieve ervaringen hebben in deze periode de meeste invloed op de ontwikkeling van die verbindingen. werk je met kinderen en wil je hen ondersteunen in hun voorspoedige ontwikkeling? Dan moet je weten hoe het brein in elkaar zit en hoe er dagelijks gewerkt wordt aan de bouw van het brein.

BabyKennis 

Tijdens de eerste levensjaren van een baby verloopt de ontwikkeling sneller dan ooit. Verschillende ontwikkelingsfasen volgen elkaar in rap tempo op. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo. Niet alleen aanleg van de baby speelt hierin een rol, maar ook de mogelijkheden en ondersteuning die de baby hierbij krijgt is van invloed. In een groep zijn vaak meerdere baby’s aanwezig, die allemaal individueel aandacht en verzorging nodig hebben. Dat maakt dat het werken met baby’s een hele belangrijke, maar soms ook complexe, taak die om kennis en vaardigheden vraagt. Om de kwaliteit van de opvang rond de baby optimaal te maken kijken we in deze module naar welke dagelijkse ervaringen direct invloed hebben op de ontwikkeling. Dit wordt ook wel de “proceskwaliteit” genoemd.

Taal- en interactievaardigheden 

Ervaringen van baby's en jonge kinderen bestaan voor een groot deel uit interacties met volwassenen. Wanneer volwassenen niet passend reageren of signalen van baby’s niet oppikken en reageren levert dit stress op bij de baby. De ontwikkeling van de hersenen verloopt minder goed dan de bedoeling is onder invloed van stress. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van kinderopvang voor een groot deel bepaald wordt door de kwaliteit van interactie van de professional. Dat maakt het bewust zijn van het belang van het inzetten van talige interactie in de communicatie met de baby voor professionals uiterst belangrijk. De kennis en vaardigheden uit deze module kun je ook toepassen bij de andere leeftijden in de opvang.

Welbevinden van baby’s 

Fysieke en emotionele veiligheid bieden is het eerste doel van de vier pedagogische basisdoelen in de kinderopvang. Het is een basisbehoefte van jonge kinderen dat ze zich veilig en ondersteunt voelen: zich welbevinden. Baby’s met een hoog welbevinden voelen zich ontspannen en rustig. Vanuit daar kan hun ontwikkeling plaatsvinden, want immers: voel je je niet veilig en op je gemak, kun je niet ontdekken wat je omgeving en de mensen om je heen te bieden hebben. Welbevinden is niet iets dat in de baby zelf zit, maar is sterk afhankelijk van de leefomgeving en hoe die leefomgeving inspeelt op de behoeften van een baby. De zorg voor het scheppen van een leefomgeving die zorgt voor welbevinden bij de baby is een belangrijke taak van professionals.

BabyTeam 2.0 

Kinderopvang is een partner in de opvoeding van kinderen. Vooral bij de allerkleinsten is de dialoog, de samenwerking, het partnerschap intern (collega’s) en extern (met ouders) uiterst belangrijk. Je vormt als het ware een team rondom de baby. Een ouder is betrokken wanneer ze actief participeren in de opvang. Dit gaat dus verder dan alleen informatie uitwisselen met elkaar. Ouders willen het beste voor hun kind. Dat maakt hen kwetsbaar. Als professional of mentor van een baby heb je een belangrijke rol in het vormen van het team rondom de baby. Het in gesprek gaan over visie en beleid, uitwisselen van informatie, vergroten van ouderbetrokkenheid en evaluatie zijn daarbij belangrijke pijlers.

Voor elke module geldt dat je er 90 dagen over mag doen. Die 90 dagen starten vanaf het moment dat je de code activeert. Doe je dit pas over een maand, dan gaat pas over een maand de 90 dagen in.  Hier kun je meer lezen over Kinderwijstv: https://www.kinderwijstv.nl.

Kies je voor het helepakket van de babymodules? Dan heb je 210 dagen de tijd!

Specials

De Specials van KinderWijs TV bieden kort en krachtige tips, informatie en advies over tal van onderwerpen waar professionals die met kinderen werken, maar ook ouders, mee te maken krijgen. Specials zorgen voor nieuwe kennis die je direct in de praktijk en het dagelijks leven kunt toepassen en haalt ouder kennis weer naar boven.

Specials zijn anders dan de leermodules van KinderWijs TV. De leermodules bevatten naast theorie ook video's uit de praktijk, reflectieve vragen, praktijkopdrachten, een bibliotheek met achtergrondinformatie, een eindtoets en bij voldoende resultaat een certificaat. Advies van KinderWijs TV is om als professional minimaal tweemaal per jaar een leermodule te volgen en aanvullend de Specials. De Specials van KinderWijs TV zijn geschikt voor professionals in de kinderopvang en ouders. Normaliter kost een special module € 15,00, maar via Gastouderland krijg je een leuke korting en betaal je slechts € 9,95 per special module.

1. Interactief voorlezen 

Interactief voorlezen is een term die haast iedereen die met jonge kinderen werkt weleens voorbij heeft horen komen. Maar wat houdt interactief voorlezen nu precies in? Wat is het doel en nut ervan? Wat zijn belangrijke vaardigheden bij het interactief voorlezen? Wij geven je handvatten in een stappenplan om het interactief voorlezen goed toe te passen. 

2. Zindelijkheid 

Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een kind is zindelijk worden. Helaas wordt een kind niet zindelijk op commando, maar je kunt hem wel zo goed mogelijk begeleiden hierin. In deze Special van KinderWijs TV lees je over de fases naar zindelijkheid, krijg je tips voor zindelijkheidstraining, wat werkt wel en wat niet. En wat als een kind een terugval krijgt?

3. Omgaan met plaag- en pestgedrag 

Pesten is van alle tijden, plagen ook. Gelukkig krijgt dit onderwerp steeds meer aandacht. Van basisschool tot kinderopvang. Plagen gebeurt overal, kinderen doen het, zelfs volwassenen. Maar wanneer het plagen overgaat in pesten moeten we alert zijn als omgeving. In deze Special van KinderWijs TV lees je over het verschil tussen plagen en pesten, welke partijen een rol spelen in het pestproces. En nog belangrijker hoe kun jij als ouder, begeleider of kindprofessional pesten voorkomen of een halt toe roepen.

4. Peuterpuberteit 

Vanaf ongeveer het tweede levensjaar gaat een kind beseffen dat hij/zij een eigen persoon is en ontstaat er een drang naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Bij het ontdekken van die eigen persoon hoort ook een heel eigen wil ontwikkelen en willen doen gelden. Bij veel peuters is dat een heel sterke wil, anderen gaan wat rustiger door deze fase. In deze Special lees je over deze belangrijke fase in het leven van het jonge kind. Wat werkt wel en wat werkt niet in de peuterpuberteit.

5. ADHD

"Alle Dagen Heel Druk", zoals cabaretier Jochem Meijer eens beschreef. ADHD is natuurlijk veel meer dan alle dagen heel druk zijn. Maar wat is het eigenlijk? Hoe ga je om met kinderen met ADHD in een opvang? Wat kun je doen wanneer het gaat om het verminderen van prikkels en het wegnemen van angst of twijfel? In deze module leer je meer over de achtergronden en praktische tips om in te zetten in de dagelijkse praktijk.
• Wat is ADHD?
• ADHD herkennen.
• Verminderen van prikkels en angsten.
• Praktische tips bij ondersteuning kinderen met ADHD.

6. Groen moet je doen

Groene kinderopvang zit in de lift. En terecht, want contact met de natuur is van grote waarde voor een gezonde ontwikkeling. Door veel in de natuur te zijn en de natuur te beleven ontstaat bij kinderen ook meer en meer het besef dat ze verantwoordelijk om moeten gaan met natuur en milieu.

Waarom groen zo belangrijk is voor (jonge) kinderen blijkt ook uit tal van onderzoeken en observaties. In deze Special ‘Groen moet je doen!’ vertellen we je meer over de volgende onderwerpen:
• Onderzoek over groen, natuur en buitenspelen.
• Buitenspelen en ontwikkeling.
• Jouw opvang een beetje groener.
• Natuurlijk speelgoed.

De Specials zijn te doorlopen binnen 30 dagen na activatie van de licentiecode. De licentiecode moet binnen 6 maanden geactiveerd worden. Na activatie is de content te vinden in de map Mijn Bibliotheek.

Wil je een of meerdere modules volgen? Stuur ons dan een mail waarin je aangeeft welke module(s) het word(t)(en).

Telefoon: 0345-548 247

Mail: educatie@gastouderland.nl